เกี่ยวกับหลักสูตรโรงเรียนในระบบ

    หลักสูตรทั่วไปในโรงเรียน แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร ดังนี้

    1) หลักสูตรรายวิชาหลักพื้นฐาน             

    2) หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม (วิชาภาษาญี่ปุ่นที่ OKLS เข้าไปจัดหลักสูตร)

    > รายวิชาเพิ่มเติม ระดับประถมศึกษา / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

       สถานศึกษาสามารถกำหนดรายวิชาเพิ่มเติมตามความพร้อม จุดเน้นของสถานศึกษา ความต้องการและความถนัดของผู้เรียน
โดยจัดเป็นรายปีและมีการกำหนดผลการเรียนรู้ของรายวิชานั้นๆ

    การออกแบบการจัดการเรียนการสอน

    > มีการออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุจุดมุ่งหมายและประสบความสำเร็จ โดยพิจารณา หลักการในการออกแบบการเรียนการสอน คือ

       1. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย > 1) นักเรียนเลือกเสรี มีคาบเรียน2-4 คาบ/สัปดาห์     

                                           2) นักเรียนศิลป์ภาษา มีคาบเรียน 5-8 คาบ/สัปดาห์

       2. ต้องการให้ผู้เรียนเรียนอะไร มีความรู้ความเข้าใจ และ/หรือ มีความสามารถอะไร ผู้สอนจึงต้อง กำหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนให้ชัดเจน

          2.1 นักเรียนเลือกเสรี มีคาบเรียน2-4 คาบ/สัปดาห์  > เรียนตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น และ เนื้อหาการเรียนเน้นการสนทนา ความรู้ทั่วไปและวัฒนธรรมญี่ปุ่น สอนด้วยอักษรฮิระงะนะ และ คะตะคะนะ และ คันจิ โดยมีเสียงอ่านโรมันจิ 

          2.2 นักเรียนศิลป์ภาษา มีคาบเรียน 5-8 คาบ/สัปดาห์ > เรียนตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น และ เนื้อหาการเรียนเน้นครบทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน สนทนา และ แปล รวมทั้งความรู้ทั่วไปและวัฒนธรรมญี่ปุ่น และติวสอบ PAT 7.3 และ และเมื่อนักเรียนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 จะมีความรู้เทียบเท่า N4

      3. ใช้วิธีการและกิจกรรมการเรียนรู้อะไรที่จะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้เนื้อหาวิชานั้น ๆ ได้ดีที่สุด เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะวิชาการ – ความรู้พื้นฐาน ทักษะชีวิต – ทักษะงาน ทักษะอาชีพ - ความรู้เฉพาะทาง

         3.1 ให้มีการจัดกิจกรรมในห้องเรียน ผลงานนักเรียนและ กรณีที่โรงเรียนมีกิจกรรมวิชา ให้คุณครูเข้าร่วมและสนับสนุนเป็นที่ปรึกษาให้นักเรียน

 

      4. มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อทำให้ทราบผลของการจัดการเรียนการสอนบรรลุ จุดมุ่งหมายที่วางไว้หรือไม่

         > การวัดและประเมินผล จะเป็นไปตามที่โรงเรียนกำหนด ขอให้คุณครูสอบถามโรงเรียนและทำความเข้าใจให้ชัดเจน


Print